Privacybeleid

Bent u bezorgd over uw privacy?

We respecteren uw privacy en hanteren een streng beleid op het gebied van informatiebeveiliging.

Het is onze verantwoordelijkheid om klanten, collega's, de community en het milieu met respect te behandelen. Dat omvat ook uw persoonsgegevens. We garanderen uw privacy door uw persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier te behandelen.

Privacybeleid van Penske Logistics Europe voor internetwebsites

Inhoud

Penske Truck Leasing Co., L.P. en zijn dochterondernemingen ("Penske") begrijpen dat onze klanten bezorgd zijn over privacy en het gebruik van hun persoonsgegevens. Het gebruik van alle informatie die van of over onze klanten verzameld wordt via de internetwebsites van Penske (de "Sites") wordt geregeld door de Gebruiksvoorwaarden van de Sites ( https://www.penskelogistics.com/terms-and-conditions/) en dit Privacybeleid. Penske raadt u aan om dit Privacybeleid volledig te lezen, zodat u begrijpt hoe Penske persoonsgegevens behandelt die het verkrijgt terwijl u onze Sites bezoekt. We raden u ook aan om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn. Door de Sites te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van dit Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden van de Sites, en het gebruik van uw gegevens door Penske zoals hieronder wordt beschreven.

Als u vragen of zorgen hebt over dit Beleid of onze Sites, neem dan contact op met een vertegenwoordiger van Penske op het telefoonnummer +31 (0)165576700 of via e-mail op PrivacyEU@penske.com.

Gebruik van uw persoonsgegevens

We verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren om u beter van dienst te kunnen zijn. Zulke informatie kan gebruikt worden om u de mogelijkheid te geven om diensten te bestellen of te plannen, om ondersteuning te krijgen voor de diensten die we aanbieden, om u te kunnen contacteren om deze diensten te leveren, voor de levering van producten en diensten, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en wettelijke claims te maken en ons daartegen te verdedigen, en om Penske tegen frauduleuze transacties te beschermen. We gebruiken de informatie die we verzamelen ook om uw ervaring tijdens het gebruik van de Sites op u af te stemmen en te verbeteren.

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als dat nodig is voor het uitvoeren van de hierboven vermelde doeleinden, en ook dan alleen als we vastgesteld hebben dat onze verwerking geen afbreuk doet aan u of uw privacy op een wijze die zwaarder weegt dan onze gerechtvaardigde belangen bij het nastreven van die doeleinden.

Onder buitengewone omstandigheden kunnen we ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of op een andere wijze te verwerken. Wanneer we informatie over u opvragen, zullen we u informeren of de gevraagde gegevens nodig zijn voor naleving van een wettelijke verplichting, of dat het geheel vrijwillig is en zonder gevolgen als u weigert om die informatie te verstrekken. Anders dient u ervan uit te gaan dat we de informatie nodig hebben voor doeleinden in verband met ons bedrijf of naleving (zoals hierboven is beschreven). Als u niet zeker weet waarom Penske de gevraagde informatie nodig heeft, neem dan contact op met de vertegenwoordiger van Penske die om die informatie vraagt of contacteer ons (zie hieronder) met uw vraag.

Verzameling van persoonsgegevens

Als u de Sites bezoekt en/of zaken verricht met Penske, kunnen we persoonlijk identificeerbare gegevens ("persoonsgegevens") over u verzamelen. Zulke persoonsgegevens kunnen e-mailadressen omvatten, evenals domeinnamen, adressen en routinggegevens; uw naam en telefoonnummer; uw post- en/of facturatieadres; en andere relevante gegevens waarmee we u betere informatie en/of diensten voor uw behoeften kunnen leveren. We verzamelen informatie via cookies die naar uw apparaat gedownload worden – dit wordt beschreven in ons afzonderlijke beleid inzake cookies – en andere technologie om uw gebruik van onze website te volgen en u aangepaste content aan te bieden, en meer. Penske zal uw naam, adres, creditcardgegevens en andere persoonsgegevens niet uitlenen of verkopen aan derden.

Verzameling van samengevoegde gegevens

Behalve de hierboven beschreven persoonsgegevens verzamelen we ook samengevoegde gegevens van veel gebruikers over het gebruik van de Sites, zoals het aantal bezoeken en de bezochte pagina's, en hoeveel tijd in totaal op de Sites doorgebracht werd. De informatie die we verzamelen, is in grote mate afhankelijk van wat er voor uw account nodig is en welke diensten en functies u op de Sites gebruikt. We maken deze informatie niet bekend aan derden.

Bescherming van persoonsgegevens

Penske neemt geschikte fysieke, elektronische en beheermaatregelen, om onbevoegde toegang en gebruik van gegevens die u ons verstrekt te voorkomen. We raden u aan om een veilige browser te gebruiken wanneer u de Site bezoekt. We raden u ook aan om altijd unieke letter- en cijfercombinaties te kiezen als er wachtwoorden gevraagd of vereist worden voor toegang tot de Sites, om uw gegevens te beschermen.

Beveiliging

We hechten zeer veer belang aan de beveiliging van klantengegevens en we nemen meerdere maatregelen om die te beveiligen. We gebruiken fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met overheidsnormen om niet-openbare persoonsgegevens over u te beschermen.

Als we in ons formulier voor kredietgoedkeuring naar gevoelige informatie van gebruikers vragen (bijvoorbeeld het burgerservicenummer), wordt die informatie versleuteld en softwarematig beschermd door SSL-versleuteling van 128 bits of hoger, wat een industrienorm is voor gerenommeerde organisaties. Het internetadres van beveiligde webpagina's, zoals ons aanvraagformulier voor kredietgoedkeuring, begint met https://...

Voorts behandelen we de gegevens die we ontvangen volgens beveiligingsprocedures en beleidsregels conform industrienormen ter bescherming tegen verlies, diefstal, toegang door onbevoegden, vernietiging, gebruik, wijziging en/of bekendwording.

Recht op toezicht op het gebruik

Penske behoudt zich het recht voor om, zonder enige verplichting, toezicht te houden op uw gebruik van de Sites om naleving van de Gebruiksvoorwaarden van de Sites te garanderen ( https://www.penskelogistics.com/terms-and-conditions/). Penske behoudt zich voorts het recht voor om gedrag, communicatie of content te verbieden die Penske naar eigen inzicht als schadelijk, misbruik, beledigend of haatdragend beschouwt voor Penske, zijn gelieerde ondernemingen, of klanten van Penske en/of gebruikers van de Sites, of die op andere wijze in strijd kunnen zijn met de wet.

Bekendmaking van persoonsgegevens door Penske

Penske kan van tijd tot tijd uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden delen:

  • Vertegenwoordigers en gelieerde ondernemingen: Penske kan de persoonsgegevens die u ons verstrekt doorzenden, zowel intern binnen ons bedrijf als naar onze vertegenwoordigers en gelieerde ondernemingen, zoals nodig is voor doeleinden in verband met onze producten en diensten. We kunnen deze informatie ook gebruiken als hulp bij het beheren van programma's en diensten die mogelijk interessant zijn voor u.
  • Dienstverleners/marketingpartners: We leveren informatie aan derden om ons te assisteren bij het leveren van diensten aan onze klanten, het beantwoorden van vragen van klanten, en om onze accounts te onderhouden, te beheren en in goede orde te houden. We kunnen ook marketing- en andere bedrijven gebruiken om ons te assisteren bij onze eigen marketingactiviteiten. Deze externe dienstverleners kunnen klantengegevens gebruiken om op ons verzoek contractuele diensten uit te voeren.
  • Co-branding producten of diensten: Bepaalde producten of diensten worden aangeboden in samenwerking met geïdentificeerde co-branding partner(s). Als u gebruik maakt van producten en/of diensten van Penske via co-branding partner(s), gaat u ermee akkoord dat Penske persoonsgegevens (exclusief creditcardnummers) met zulke co-branding partner(s) mag delen. Als u ervoor kiest om producten en/of diensten die worden aangeboden door co-branding partner(s) aan te schaffen of om u daarvoor te registreren, worden uw persoonsgegevens overgedragen aan die co-branding partner(s) en onderworpen aan het privacybeleid en de praktijken van die co-branding partner(s). Penske oefent geen controle uit op de betreffende privacybeleidsregels en raadt u aan om het privacybeleid van de betreffende co-branding partner(s) aandachtig te lezen.
  • Marketingpartners voor bepaalde producten of diensten: Penske kan persoonsgegevens (exclusief creditcardnummers) delen met de marketingpartner(s) die geïdentificeerd worden bij een check-out/reservatie, maar alleen als u er tijdens de check-out/reservatie mee akkoord gaat dat u uw gegevens wenst te delen voor hun marketingdoeleinden. Als u ervoor kiest om uw gegevens te delen met die marketingpartner(s), worden uw persoonsgegevens overgedragen aan die marketingpartner(s) en onderworpen aan het privacybeleid en de praktijken van die marketingpartner(s). Penske oefent geen controle uit op de betreffende privacybeleidsregels en raadt u aan om het privacybeleid van de betreffende marketingpartner(s) aandachtig te lezen.
  • Administratieve of wettelijke processen: Het kan voorkomen dat Penske wettelijk of door een juridisch proces verplicht is om uw persoonsgegevens bekend te maken. Penske kan informatie over u bekend maken, uitsluitend naar eigen inzicht, als Penske vindt dat bekendmaking nodig is (a) om te voldoen aan vereisten of verzoeken van wetgeving, regelgeving of de overheid, of om te reageren op een dagvaarding; (b) om deze website uit te baten; (c) om de veiligheid, rechten of eigendommen van Penske of gebruikers van deze Site of eender welke websites van Penske te beschermen; of (d) zoals op andere wijze toegestaan is in het kader van dit Privacybeleid.
  • Bedrijfsoverdrachten: Als Penske ons bedrijf en onze activa geheel of gedeeltelijk verkoopt of overdraagt, behouden we ons het recht voor om uw persoonsgegevens in het kader van die transactie over te dragen. In dat geval zal Penske redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens bij deze bekendmakingen naar het buitenland verzonden worden. Als u met ons communiceert binnen de Europese Economische Ruimte, dient u te weten dat hierbij ook overdracht kan plaatsvinden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte waar de wetgeving inzake gegevensprivacy minder strikt is. In gevallen waarin we persoonsgegevens overdragen naar andere leden van de Penske-groep of onze dienstverleners, zullen we garanderen dat onze afspraken met hen geregeld worden door overeenkomsten of mechanismen inzake gegevensoverdracht die dienen om te garanderen dat uw persoonsgegevens beschermd worden (inclusief, waar van toepassing, onder een overeenkomst met voorwaarden die hiervoor goedgekeurd zijn door de Europese Commissie).

Contacteer ons (zie hieronder) als u wilt weten of zulke overeenkomsten van toepassing zijn en daar een kopie van wenst te ontvangen.

Links naar externe sites

De Sites kunnen links bevatten naar andere, externe sites, zoals de sites van vertegenwoordigers van Penske, gelieerde verkopers, en andere organisaties waarvan de producten of diensten voor u interessant kunnen zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het behoud van uw privacy nadat u onze Sites verlaten hebt. Als u op onze Site op links of banners klikt die u naar externe websites leiden, zijn het privacybeleid en de praktijken van de betreffende derden op u van toepassing. We raden u aan om de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt, ongeacht of u die zelf bezoekt of via een link vanaf een van onze Sites.

Privacy van kinderen

Penske verzamelt en gebruikt niet intentioneel persoonsgegevens van kinderen jonger dan zestien (16) jaar, en laat niet toe dat zulke kinderen gebruik maken van diensten die op de Sites aangeboden worden waarvoor gebruikersgegevens verstrekt moeten worden. Als Penske vaststelt dat iemand jonger dan zestien (16) jaar persoonsgegevens verstrekt heeft aan of op een van de Sites, zal Penske maatregelen nemen om die gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Uw toestemming

Als een voorwaarde voor het gebruik van de Sites hebben we uw toestemming nodig om de hierboven genoemde persoonsgegevens te verzamelen. Door de Sites te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat we deze gegevens mogen verzamelen en gebruiken, zoals in ons beleid wordt vermeld.

Bewaring en verwijdering van uw gegevens

Het is onze bedoeling om uw persoonsgegevens nauwkeurig en actueel te bewaren.

Merk op dat het mogelijk is dat we enkele beperkte gegevens over u blijven bewaren, ook nadat we vernomen hebben dat u de organisatie waar u werkte verlaten hebt. Dit doen we zodat we onze relatie met u kunnen voortzetten in het geval we opnieuw met u in contact komen als u voor een andere organisatie werkt.

Contacteer ons voor meer informatie.

Uw rechten

U hebt mogelijk recht op inzage in de persoonsgegevens die we over u bewaren, en in bepaalde gerelateerde gegevens, volgens de wetgeving op gegevensbescherming.

  • U kunt ook verzoeken om eventueel onnauwkeurige persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen.
  • U kunt op eender welk moment bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing, en u hebt onder bepaalde andere omstandigheden mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen verwerking door ons van sommige of al uw persoonsgegevens (en verzoeken dat die verwijderd worden). U kunt eenvoudig weigeren door een e-mail te sturen naar PrivacyEU@penske.com, of door ons te bellen op het nummer +31 (0)165576700.
  • In bepaalde omstandigheden hebt ook een recht op "gegevensoverdraagbaarheid" en kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan u of een nieuwe dienstverlener over te dragen.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met een vertegenwoordiger van Penske op het telefoonnummer +31 (0)165576700 of via e-mail op PrivacyEU@penske.com.

U kunt ook een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land (details zijn hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

Contacteer ons

We reageren graag op vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met deze privacyverklaring en onze verwerking van persoonsgegevens. Stuur ons een e-mail op PrivacyEU@penske.com.

Beleidswijzigingen

Penske heeft het recht om, geheel naar eigen inzicht, dit beleid ten allen tijde te wijzigen. Zulke wijzigingen worden van kracht wanneer die hier bekendgemaakt worden. U gaat ermee akkoord dat u ervoor verantwoordelijk bent om van tijd tot tijd dit privacybeleid door te nemen, evenals eventuele aanvullende informatie in verband met wijzigingen van dit beleid.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.